Regulamin Webinarów

REGULAMIN WEBINARÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ VIRTUS STUDIO

Niniejszy Regulamin Webinarów („Regulamin”) stanowi integralną część wszystkich umów na korzystanie z usług elektronicznych Przedsiębiorstwa Virtus Studio („Umowy”), zawartych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z wybranego Webinaru („Użytkownik”), a Przedsiębiorstwem Virtus Studio, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wrzesińskiej 6, („Przedsiębiorstwo”).

§ 1 DEFINICJE

Webinar – szkolenie internetowe przeprowadzane przez Virtus Studio dla Uczestników, wskazanych przez Użytkownika w celu pogłębienia ich wiedzy o wybranych produktach i usługach. Webinar może być organizowany i dedykowany dla konkretnej grupy Użytkowników, wtedy jest niedostępny dla innych Użytkowników.

Organizator – Przedsiębiorstwo Virtus Studio, z siedzibą w Krakowie (31-031), przy ul. Wrzesińskiej 6/10, Regon 650895611, NIP: 792-132-51-95.

Uczestnik – Użytkownik lub osoby biorące udział w Webinarze, wskazane przez Użytkownika.

Strony – Użytkownik i Organizator.
Serwis internetowy – serwis udostępniony Organizatorowi przez ClickMeeting Sp. z o.o, w celu prowadzenia i zarządzania Webinarami.

Strona internetowa – strona przez którą Użytkownik uzyskuje dostęp do Webinarów.

Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r.

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz rejestracji – internetowy formularz, zamieszczony na Stronie, wypełniany przez Użytkownika w celu rejestracji Uczestników na Webinarze.

Umowa – umowa na korzystanie z usług elektronicznych Przedsiębiorstwa Virtus Studio.

§ 2 OGÓLNA INFORMACJE O WEBINARACH

1) Czas trwania Webinaru – od 45 minut do 3 godzin.
2) Liczba Uczestników jednego Webinaru ograniczona jest do 500 osób, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa większej liczby Uczestników.
3) Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Webinaru w przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może zablokować dostęp do Webinaru.
4) Organizator dokłada najwyższej staranności aby Webinary prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w przedmiocie Webinaru.
5) Organizator oświadcza, że Webinary przygotowywane są z najwyższą starannością, dba aby były pozbawione jakichkolwiek wad prawnych.
6) Podczas Webinarów nie ma możliwości kontaktu wizualnego z innymi Uczestnikami.
7) Uczestnicy rejestrują się na Webinar przez adresy e-mail oraz podając nazwę firmy, imię i nazwisko oraz wskazane w Formularzu rejestracji. Uczestnicy Webinaru organizowanego i dedykowanego dla konkretnego Użytkownika rejestrowani są przez Organizatora.
8) Uczestnictwo w Webinarze jest darmowe dla Uczestników

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE WEBINARÓW

1) Dla użytkowników Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 – potrzebny procesor co najmniej 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobny.
2) Dla użytkowników Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32- bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) – potrzebny procesor conajmniej 2 GHz Pentium 4 lub podobny.
3) Dla użytkowników Windows XP i Windows 7 – potrzebne co najmniej 512 MB RAM (rekomendowane 1 GB).
4) Dla użytkowników Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 – potrzebne co najmniej 1GB RAM (rekomendowane 2 GB).
5) Wymagana aplikacja – przeglądarka internetowa, np.: Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższego (tylko wersja 32 bitowa), Microsoft Edge, Mozilla Firefox 3 lub wyższy, Google Chrome.
6) Uczestnik Webinaru potrzebuje również najnowszej wersji oprogramowania Adobe ® Flash® Player. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte.

§ 4 OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY NA UDZIAŁ W WEBINARZE

1) Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Wydawnictwem na udział w wybranym Webinarze zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika Formularza rejestracji na stronie.
2) Jeśli co innego nie wynika z oferty na konkretny Webinar jest on przeprowadzany w ramach wynagrodzenia wynikającego z umów na usługi elektroniczne Przedsiębiorstwa Virtus Studio, zawartych przez Użytkownika z Organizatorem.
3) Użytkownik może dokonać zmiany Uczestników najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed wskazaną datą Webinaru w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres rejestracja@virtus.com.pl
4) Użytkownik może się wycofać z udziału w Webinarze w każdym momencie.

§ 5 PRAWA I OBWIĄZKI STRON

1) Uczestnik po dokonaniu rejestracji do Webinaru ma prawo do udziału w nim i zadawania pytań w formie czatu.
2) Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem Webinaru.
3) Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma link do Webinaru na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji.
4) Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
5) Organizator może wprowadzić zmiany w programie Webinaru oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinaru z ważnych powodów a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem na udział w Webinarze.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
– za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału.
– niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie
– za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze
– za zdarzenia spowodowane siłą wyższą
– za utracone korzyści
– za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinarów
7) W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 kc, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinarów, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.

§ 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA/PRAWA AUTORSKIE

1) Organizator będzie rejestrował podczas Webinarów wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji. Uczestnicy rejestrując się na dany Webinar wyrażają na to zgodę. Organizator na wniosek Uczestnika może usunąć zarejestrowane materiały.
2) Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora jeśli podczas Webinaru poda informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów prawa. W przypadku braku takiej informacji ze strony Uczestnika Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie tych informacji w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.

§ 7 DANE OSOBOWE

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników w rozumieniu przepisów RODO jest Przedsiębiorstwo Virtus Studio. Dane osobowe są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz Ustawą, jest Przedsiębiorstwo.
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Przedsiębiorstwem pod adresem mailowym: rejestracja@virtus.com.pl lub na adres siedziby.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Wprowadzenie przez Organizatora nowego Regulaminu pozostaje bez wpływu na stosunki umowne powstałe przed tą zmianą.
2) Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Użytkownika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji.
3) Użytkownik musi powiadomić Wydawnictwo o zmianach adresów w formie pisemnej.
4) Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Webinarów mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
5) Wszelkie spory rozwiązywane będą przed sądem właściwym dla Przedsiębiorstwa lub jego następcy prawnego.
6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego.
7) W przypadku rozbieżności zapisów niniejszego Regulaminu a Ogólnymi Warunkami Umów produktu elektronicznego (OWU), którego dotyczy Webinar, pierwszeństwo mają zapisy OWU.